Tüketici Sağlığı

CHC

Kendi kendine ilaç tedavisi, sağlık hizmetlerinde giderek daha büyük bir yer edinmeye başlamıştır. Sonuç olarak, reçetesiz satılan ilaçların arzında oldukça sıkı bir rekabet yaşanmaktadır. Ancak, piyasada sınırlı sayıda etken madde olmasına rağmen, ilaç formüllerinin, dozlarının ve kullanımlarının iyileştirmesi kapsamında büyük bir yenilik fırsatı da mevcuttur.

Angelini Pharma, hafif rahatsızlıkları tedavi etmek ve reçetesiz ilaçlar için daha fazla etken madde onayı almak üzere yeni formüllerin geliştirilmesine yönelik araştırmalara yatırım yapmaktadır.
Dolayısıyla, Angelini'nin reçetesiz ilaç portföyü oldukça çeşitlidir ve çocuklar, yetişkinler, kadınlar ve yaşlılar gibi farklı hasta gruplarını hedef alan birçok yeni ürün içerir.

Reçeteli ilaçlar yerine reçetesiz ilaçlar kullanmanın faydaları arasında kolay erişilebilirlik, daha düşük maliyet, kolaylık ve müşteriye yetkinlik sağlanması yer alır. Böylece bu faktörler, hastalık sonuçları, sağlık hizmetleri maliyetleri ve kaynak tüketimi üzerinde olumlu bir etki ile tedaviye uyumu artırmaya katkıda bulunur.

Uygun ilaç kullanımının temel kriterlerine uygun olarak, sorumlu bir kendi kendine ilaç tedavisi yaklaşımında bile Angelini Pharma, hastaların yetkilendirilmesini her zaman kabul etmiş ve desteklemiştir.

Tüketici sağlığına dair önemli bilgiler

Avrupa'da Kişisel Bakım

 • Kişisel bakım: Hem kişilere hem topluluklara faydalıdır.

  Olumlu sağlık sonuçlarının elde edilmesinde kişisel bakım, inkar edilemeyecek şekilde en büyük katkıya sahiptir. Bilinçli kişisel bakım uygulaması aynı zamanda kaynakların daha verimli kullanılmasını ve sağlık harcamalarında önemli bir azalma kaydedilmesini sağlar. Bu; son derece yenilikçi, bilgiye dayalı bir sektörde büyüme için teşvik sağlayarak Avrupa ekonomilerinin rekabet gücünü artırmada önemli bir rol oynar.1

  “Kendi kendine ilaç tedavisi, hastalara, bir hekime danışma gerekliliği olmadığını düşündükleri veya ilk tıbbi tanıdan sonra insanlar tarafından tedavi edilebilecek kısa süreli veya kronik hastalıkları tedavi etme veya önleme yetkinliğini verir.” Güvenli, Yenilikçi ve Erişilebilir İlaçlara İlişkin Avrupa Komisyonu Tebliği (European Commission Communication on Safe, innovative and accessible medicines).1

  Kişisel bakımın aşağıdakileri içeren bir dizi potansiyel faydası vardır:

  • etkili tedaviye erişimin artması
  • doktor ziyaretlerinin sayısının azalması (böylece sağlık hizmetleri üzerindeki baskı hafifler)
  • toplumun üretkenliğinin artması
  • hasta özerkliğinin artması
  • devlet veya sigorta şirketleri gibi ödeme yapan üçüncü tarafların maliyetlerinin düşmesi2

  Kanıtlar, reçetesiz ürünlerle yapılan bilinçli, uygun bir kendi kendine ilaç tedavisinin dünya çapında hastalar, işverenler ve sağlık sistemleri için önemli ekonomik faydalar sağlayabileceğini göstermektedir.2

Referanslar

 1. 1- Association of the European Self-Medication Industry (Avrupa Kendi Kendine Tedavi Endüstrisi Derneği) Self-care: a winning solution. Brüksel: AESGP; 2012.
 2. 2 - Noone J, Blanchette CM. The value of self-medication: summary of existing evidence. J Med Econ 2018;21(2):201-211.
başa dön

Baş Ağrısı

Avusturya, Belçika, Fransa, Finlandiya ve Birleşik Krallık'ta yaşayan kişiler, baş ağrısı, soğuk algınlığı, öksürük ve alerjilerin kendi kendilerine en sık ilaç tedavisi uyguladıkları durumlar olduğunu belirtiyor.1

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS), Avrupa Genel Pratisyenler Birliği (UEMO) ve AESGP ile işbirliği içinde Avrupa Birliği, Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi (CPME) tarafından desteklenen bir girişim, “baş ağrıları ve kas ağrıları gibi hafif ila orta şiddette ağrılarda” da kendi kendine ilaç uygulamasının temel ilkelerini özetlemektedir.1

 • Avrupa'da baş ağrısı yükü

  • geçtiğimiz yıl içinde yetişkinlerin %50'den fazlası baş ağrısı yaşadı
  • %60'ı gerilim tipi baş ağrısı çekti
  • migren prevalansı %15'tir
  • kronik baş ağrısı prevalansı %4 civarıdır
  • olası aşırı ilaç kullanımına bağlı baş ağrısı prevalansı %1-2'dir
  • küme tipi baş ağrısının yaşam boyu prevalansı %0,2-0,3'tür.5

   

  Çoğu baş ağrısı kadınlarda daha yaygındır ve çocuklarda ve gençlerde biraz daha seyrek görülür.

  Bazı araştırmalar, baş ağrısı prevalansının Avrupa'da son on yıllarda arttığını göstermektedir.5
 • Klinik tablo

  Uluslararası Baş Ağrısı Bozuklukları Sınıflandırmasının (ICHD-3) üçüncü baskısı hiyerarşiktir ve farklı klinik ortamlarda tanıya olanak tanır. Genel uygulamada birinci veya ikinci düzeyde ve nörolojik uygulamada veya baş ağrısı merkezlerinde üçüncü, dördüncü veya beşinci düzeyde tanı konur.4

  Uluslararası Baş Ağrısı Derneği, baş ağrısı bozuklukları için iki geniş kapsamlı kategori belirlemiştir:
  • ilki semptomlara dayanır (birincil baş ağrısı bozuklukları olarak adlandırılır) ve migren, gerilim tipi baş ağrısı ve küme baş ağrılarını içerir2

  • ikincisi ise nedenlerine dayanır (ikincil baş ağrısı bozuklukları olarak adlandırılır). Buna baş ve/veya boyun yaralanması, felç, maddenin kötüye kullanımı ve/veya bunların bırakılması (alkol dahil), enfeksiyon, kafatası, gözler, burun, sinüsler veya diş bozuklukları ile ilişkili baş ağrıları dahildir.3

  Baş ağrısı ve migren arasında bir fark vardır. Baş ağrılarına genellikle migrenle ilişkili diğer semptomlar eşlik etmez. Ancak, migreniniz varsa başka baş ağrıları da yaşamanız oldukça olasıdır.2 Genel anlamda migren atakları, genellikle başın bir yanında en az orta şiddette bir baş ağrısı olarak kendini gösterir ve bulantı, kusma, ışığa ve gürültüye duyarlılık gibi diğer semptomlarla ortaya çıkar (fakat bazı kişilerde baş ağrısı olmadan migren yaşanır).2
 • Avrupa'daki sosyal sonuçlar

  Baş ağrısı sadece acı vermekle kalmaz, aynı zamanda kişiyi engeller. 2013 yılında güncellenen Küresel Hastalık Yükü Çalışması'nda, migrenin tek başına, engelleyicilik sebebiyle yitirilen yıllar içerisinde dünya çapında en önde gelen altıncı neden olduğu görülmüştür. Baş ağrısı bozuklukları ise toplu olarak baştan üçüncü sırada yer almıştır. Tekrarlayan baş ağrısı atakları ve bir sonrakinin olma olasılığı karşısında duyulan devamlı korku aile hayatına, sosyal hayata ve istihdama zarar vermektedir. Kronik baş ağrısı bozukluğu ile uzun süreli başa çıkma çabası, kişiyi başka hastalıklara da yatkın hale getirebilir. Örneğin, migrenli kişilerde anksiyete ve depresyon, sağlıklı bireylere göre önemli ölçüde daha yaygındır.6

  Baş ağrısı bozuklukları, AB için büyük ekonomik kayıpların yaşanmasına neden olan ve başta gelen sağlık etmenleridir.3Bunun sağlık hizmetleri politikası için de doğrudan etkileri mevcuttur. Baş ağrısı için sağlık hizmeti hem geliştirilebilir hem de maliyet tasarrufu sağlayabilir.7

Referanslar

 1. 1- Association of the European Self-Medication Industry (Avrupa Kendi Kendine Tedavi Endüstrisi Derneği) Self-care: a winning solution. Brüksel: AESGP; 2012.
 2. 2 - Uluslararası Baş Ağrısı Derneği'nin (IHS) Baş Ağrısı Sınıflandırma Komitesi. Baş Ağrısı Bozukluklarının Uluslararası Sınıflandırması, 3. baskı. Cephalalgia 2018;38(1):1-211.
 3. 3 - Lindea M, Gustavssonc A, Stovner LJ, Steiner TJ, Barré J, Katsarava Z, et al. The cost of headache disorders in Europe: the Eurolight project. Eur J Neurol 2012;19(5):703-711.
 4. 4 - Olesen J. International classification of headache disorders. Lancet Neurol 2018;17(5):396-397.
 5. 5 - Stovner LJ, Andree C. Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight Project. J Headache Pain 2010;11:289-299.
 6. 6 - The Migraine Trust. Headache. 2019.
 7. 7 - World Health Organization. Headache disorders. 2016.
başa dön

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

 • Başlıca özellikleri

  Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) toplumda en sık karşılaşılan enfeksiyonlardır. İnsanların işe veya okula gidememesinin başta gelen nedenlerinden biridir ve bu nedenle önemli sosyal etkileri bulunmaktadır.

  ''Üst solunum yolu'' terimi, birbirine bağlı birçok anatomik yapıyı kapsamaktadır: burun, paranazal sinüsler, orta kulak, farinks, larinks ve trakenin (soluk borusu) proksimal kısmı.2

  Akut ÜSYE'lerin büyük bir kısmına, özellikle rinovirüs, koronavirüs, adenovirüs, parainfluenza virüsü, respiratuvar sinsitiyal virüs ve enterovirüs gibi virüsler neden olmaktadır.  Tüm soğuk algınlığı vakalarının %80'inden fazlasından sorumludurlar.2
 • Yaygın ÜSYE hastalıkları

  • rinit (nazal mukoza enflamasyonu)
  • rinosinüzit ya da sinüzit (burun deliklerinde ve paranazal sinüslerde enflamasyon)
  • nazofarenjit (rinofarenjit ya da soğuk algınlığı)
  • farenjit (farinks, hipofarinks, küçük dil ve bademcik enflamasyonu)
  • epiglotit (larinksin üst kısmında ve supraglotik bölümde enflamasyon)
  • larenjit (larinks enflamasyonu)
  • laringotrakeit (larinks, soluk borusu ve subglottik bölümde enflamasyon)
  • trakeit (soluk borusunda ve subglottik bölümde enflamasyon)2

  Olguların büyük bir kısmında, bu hastalıklar kendi kendini kısıtlamakta ve evde yönetilebilmektedir.2Ancak, bazıları şiddetli komplikasyonlara neden olabilmektedir.2

 • Ateş ve diğer ÜSYE semptomları

  ÜSYE'li hastalar genellikle şu semptomlarla başvururlar:
  • burun akıntısı
  • hapşırma
  • konjesyon (tıkanıklık)
  • berrak-mukopürülan burun akıntısı
  • koku duyusunda değişiklik
  • öksürükle birlikte seyreden geniz akıntısı
  • düşük derecede ateş2

  Orta ila yüksek dereceli ateş, sekonder bir bakteriyel enfeksiyona işaret etmektedir.1

  Ateş, hastalığın iyileşmesini kolaylaştıran ve hızlandıran normal bir fizyolojik tepkidir.1Ateş sıklıkla kendi kendini kısıtlayan viral enfeksiyonun temsili bir semptomu olsa da, aynı zamanda menenjit, pnömoni ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar gibi ciddi bakteriyel enfeksiyonlarla da ilişkilidir.1 Bununla birlikte, ciddi hastalık riski taşıyan çocukların zamanında tanımlanmasına, hızlı sevk edilmesine ve uygun şekilde yönetilmesine olanak tanımaktadır.1Ateş düşürücüler çocuğu daha rahat ettirmek için kullanılmalı ve sadece ateşi düşürmek amacıyla rutin olarak kullanılmamalıdır.2

Referanslar

 1. 1 - Green R, Jeena P, Kotze S, Lewis H, Webb D, Wells M. Management of acute fever in children: guideline for community healthcare providers and pharmacists. S Afr Med J 2013;103(12):948-954.
 2. 2 - Peroš-Golubičić T, Tekavec-Trkanjec J. Upper respiratory tract infections. In: Blasi F, Dimopoulos G, editors. Textbook of respiratory and critical care infections. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers; 2015. pp. 16-28.
başa dön