Ürün Portföyü

Pipeline

AR-GE hakkında

Araştırma deneyimimiz

Angelini Pharma yeni moleküllerin keşfinden, yeni farmasötik ürünlerin klinik öncesi ve klinik geliştirilmesine kadar araştırma ve geliştirmede 50 yılı aşkın uzmanlığa sahiptir ve laboratuvarlarımızda dünyanın önde gelen bilim insanlarıyla işbirliği içinde çalışmaktadır.

İnovasyonumuz

Global Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), gelecekteki terapilere odaklanan ve Şirketin portföyünü kısa, orta ve uzun vadede geliştirmeyi desteklemek için inovasyon ve sürdürülebilirliğe son derece bağlı olan modern, çevik bir ekiptir.

Ar-Ge organizasyonumuz, sahip olduğu 50 yılı aşkın deneyimle kalite kontrol ve etik standartlara sıkı şekilde bağlı kalarak farmasötik ürünlerin bilimsel araştırmaları, klinik öncesi ve klinik geliştirmeleri için laboratuvarlarımızda önde gelen kuruluşlarla işbirliğinin yanı sıra dünya çapında bilim insanları ile çalışarak inovasyona katkıda bulunmaktadır.

Ar-Ge ekibi, işlemsel (bilgisayarlı) kimya ve farmakoloji tekniklerini kullanarak yeni biyoaktif bileşiklerin tanımlanmasından kimyasal ölçeklendirme ve analitik geliştirmeye, biyoanaliz ve farmakokinetik süreçlerine, formülasyon ve klinik geliştirmeye, ruhsatlandırma işlerine ve farmakovijilansa kadar bir ilacın geliştirme sürecinin tamamlanması için gereken tüm becerilere ve uzmanlığa sahiptir.

Ar-Ge Projeleri, temel terapötik alanlarda yenilikçi terapötiklerin geliştirilmesini, mevcut ürünlerin yaşam döngüsü yönetimini ve yeni ilaç dışı ürünlerin geliştirilmesini içerir.

Ürün geliştirme sürecimiz

Angelini Pharma Ar-Ge, bilimsel ağ oluşturma ve işbirliğinin inovasyon için son derece gerekli olduğuna inanmaktadır ve sürdürülebilir ürün portföyü konseptine dayanan özel bir araştırma ve inovasyon modeli oluşturmuştur.

İnovasyon, ulusal ve uluslararası düzeyde finanse edilen programlarda da iş birliğini ve ortaklıkları hedefleyen dinamik bir bilimsel ağ aracılığıyla sağlanır. Bu amaçla, Ar-Ge ekibi kendini kurum içi araştırma ve geliştirme sürecinin ilk aşamalarındaki yenilikçi ürünler konusunda iş birliği yapan kamu-özel şirket ortaklıkları kurmak için üst düzey araştırma gruplarını bulmaya adamıştır.

Terapötik alanlarımız

Temel terapötik alanlar, Angelini'nin mevcut portföyümüzü ve kabiliyetlerimizi misyonumuz doğrultusunda değerlendiren stratejik perspektifinden doğmuştur.

Terapötik girişim alanlarında, ürünler küçük moleküllerle sınırlı değildir ve araştırma ve geliştirme süreçleri, aralarında modern terapötik ürün anlayışlarının da bulunduğu diğer çözümlere açıktır. İnovasyon modeli, halihazırda şirketin portföyünde olan ürünleri desteklemek için de uygulanmaktadır.  Angelini Ruhsatlandırma ve Ar-Ge ekibi, hem farmasötik hem de farmasötik olmayan ürünlerin etik ve kalite hususlarını son derece önemsemekte ve dolayısıyla bilimsel düzeyi yüksek klinik dışı ve klinik çalışmaların yürütülme sürecini güvence altına almaktadır.

Terapötik girişim alanları, daha geniş açıdan bakıldığında hasta bakımı kavramıyla bağlantılıdır. Belirli hastalıklarla ilişkili uygun moleküler hedeflere yönelik temel araştırmaların dışında, Angelini terapötik yaklaşımlarını hastaların gereksinimlerine göre ayarlamak adına farmakolojik olmayan girişimler ve tıbbi cihazlarla hasta yönetimini iyileştirmeye çalışmaktadır.

 

Akıl Sağlığı

Özellikle duygudurum bozuklukları olmak üzere akıl sağlığı, Angelini'nin dünya çapında en büyük başarıyı ve saygınlığı elde ettiği bir alandır.

Günümüzde dahi, Ar-Ge ekibi trazodonun etki mekanizmasını ve nöropsikiyatrik hastalıklardaki çeşitli moleküler hedefler üzerinde etkili olan yeni kimyasal maddeleri araştırmakta olup majör depresyon ve diğer duygudurum bozukluklarında rol oynayan nöral mekanizmaların biyokimyası ve farmakolojisi hakkında kayda değer bir uzmanlık elde etmiştir. Bu çalışmalarda, nörotransmisyon üzerindeki etkileri takip eden antidepresan etkiden sorumlu mekanizmalara odaklanılmaktadır.

Angelini, bipolar bozukluğun tedavisinde duygudurum düzenleyici olarak etkililiği kanıtlanmış ve ilk olarak İtalya'da ruhsatlandırılmış uzatılmış salımlı bir lityum formülasyonunun lisansını almıştır. Daha yakın zamanda, lurasidon içeren bir ürünün lisansını alarak Şirketin portföyünü şizofreni tedavisine kadar genişletmiştir.

 

Ağrı ve İnflamatuvar Hastalıklar

Angelini Ruhsatlandırma ve Ar-Ge bölümü, ağrı ve inflamasyonun modülasyonunda prostaglandinlerin, sitokinlerin, opioid ve serotonerjik iletim yollarının oynadığı roldeki temel kabiliyetleri edinerek ve güçlendirerek ağrı ve inflamasyon konusunda uzun bir geleneğe sahip olmuştur.

Mevcut durumda, Ruhsatlandırma ve Ar-Ge araştırmalarında, etkililiği arttırmak ve yan etkileri azaltmak için monoterapi olarak veya kombinasyon halinde kullanılacak yeni ürünlere ve iyi bilinen moleküllere odaklanılmaktadır. Ayrıca halihazıda, ilaçların biyoyararlanımının ve doz rejimlerinin optimize edilmesine yönelik formülasyonlar da araştırılmaktadır.

 

Enfeksiyon Hastalıkları

Ruhsatlandırma ve Ar-Ge ekibi, şu anda pazarlama sonrası klinik çalışmalar yürütmekte ve ürünlerin mevcut endikasyonlarda doğru ve etkili kullanımını optimize etmek için portföydeki ürünlerin yaşam döngüsünü yönetmektedir.

 

Pediyatrik Hastalıklar

Angelini çocuk sağlığına kendini adamış olup ilaç geliştirme süreçlerinde ve geniş bir yelpazedeki çok sayıda sağlık mesleği mensubu ve kurum ile profesyonel amaçlarla ilişkiler kurma konusunda kararlıdır. Ruhsatlandırma ve Ar-Ge ekibi, en ileri/yeni metodolojileri ve tedavileri geliştirmek ve sunmak için, aralarında İtalya'daki pediyatrik merkezlerden oluşan INCIPIT ağı ve çocuk ve adolesan psikiyatrisine odaklanan Eni’nin de bulunduğu önde gelen araştırma ağları ve çalışma grupları ile iş birliği içinde çalışmaktadır.

Pediyatrik popülasyon heterojen bir yapıdadır ve gelişim evreleri arasında büyük farklılıklar olan yenidoğanlardan adolesanlara kadar değişmektedir.  Bu durum ilaçların, özelleştirilmiş dozaj formlarının ve yitiliklerinin yanı sıra uygulama yolları ve kabul edilebilirlikle birlikte, çocukların yaşlarına, gelişim evrelerine, fizyolojik durumlarına ve tedaviye özgü gereksinimlerine uygun şekilde formüle edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir.

 

Farmakolojik Olmayan Ürünler

Ruhsatlandırma ve Ar-Ge ekibi, ilaç portföyünü ve şirket markalarını desteklemek amacıyla yenilikçi nutrasötik, dezenfektan ve biyosit ürünleri ve tıbbi cihazları tanımlamak ve geliştirmek için sürekli olarak çalışmaktadır.