Ürün Portföyü

Innovation 2020

AR-GE hakkında

Araştırma deneyimimiz

İlaç sektöründeki 70 yıllık Ruhsatlandırma, Ar-Ge ve Tıbbi deneyimi ile Angelini Pharma, birçok ilacın geliştirme sürecini başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Bu ilaçlardan ikisi olan topikal anti-enflamatuvar benzidamin ile antidepresan trazodon dünya çapında kullanılmakta ve 60'dan fazla ülkede pazarlanmaktadır. Angelini 1990'larda bir florokinolon antibiyotiği olan prulifloksasinin lisansını almış, Avrupa'daki klinik öncesi ve klinik geliştirme süreçlerini tamamlamış ve bu ürünü pek çok ülkede ruhsatlandırarak pazarlamıştır.  Angelini Pharma, geçtiğimiz yıllarda yarı sentetik bir antibiyotik olan dalbavansinin, akut bakteriyel deri ve deri yapısı enfeksiyonlarının tedavisinde endike olan ikinci kuşak bir lipoglikopeptidin,  lityum sülfatın bipolar bozukluğa yönelik uzatılmış salımlı bir formülasyonunun, şizofreni tedavisinde endike yeni bir antipsikotik ajan olan lurasidonun ve Avrupa'da bir ilk olan ve halihazırda klinik çalışmalar kapsamında incelenen parasetamol ve ibuprofen kombinasyonunun ruhsatlarını alarak ürün portföyünü daha da çeşitlendirmiştir.
Angelini şu anda bir düzineden fazla ülkeden 2000'i aşkın gönüllünün katıldığı ve ilaçlara yönelik tüm klinik geliştirme aşamalarını kapsayan 30'dan fazla klinik çalışma yürütmektedir.

İnovasyonumuz

Ruhsatlandırma, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) ve Tıp alanlarında gerçekleştirdiği yenilikçi faaliyetlerden de anlaşıldığı üzere, Angelini pazardaki değişikliklere duyarlı ve yönünü geleceğe doğru çevirmiş modern bir şirketler grubudur. Nitekim Ruhsatlandırma ve Ar-Ge Ekibi kendini yeniliğe ve sürdürülebilirliğe adamıştır ve yüksek odak, tanıma ve farkındalık becerileri sayesinde kısa, orta ve uzun vadede Angelini'nin portföyünün oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.

Ekip, şirketin optimum analiz ve problem çözme stratejierinin belirlenmesine yardımcı olarak ürünlerin yaşam döngülerinin etkili bir şekilde yönetilmesini güvence altına almaktadır.  Ruhsatlandırma ve Ar-Ge ekibi, sıkı kalite kontrolü ve etik standartlardan sorumludur ve bilimsel araştırmalarla, klinik ve klinik öncesi geliştirme süreçleriyle ve ilgi konusu terapötik alanlarda yeni farmasötik ürünleri ruhsatlandırarak inovasyon sürecine katkıda bulunmaktadır.  Ruhsatlandırma ve Ar-Ge departmanının fonksiyonları Şirket stratejisi ile aynı doğrultuda olup ürünün ilk geliştirme sürecinden son aşamalara kadar sürmektedir. Bu faaliyetler ürünlerin ruhsatlandırılması, farmakovijilans prosedürleri ve mevzuata uygunluk açısından tüm Angelini ülkelerinde merkezileştirilmiş ve birbirine uyumlu hale getirilmiştir.

Ruhsatlandırma ve Ar-Ge Projeleri arasında halihazırda mevcut olan ürünlerin yaşam döngülerinin yönetimini desteklemeye ve pazara ulaşmaları genellikle sınırlı süre gerektiren yeni farmakolojik olmayan ürünlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yanı sıra temel terapötik alanlarda ve yeni sektörlerde yeni ve inovatif farmakolojik ürünlerin geliştirilmesini amaçlayan faaliyetler yer almaktadır.

Ruhsatlandırma ve Ar-Ge ekibi, işlemsel (bilgisayarlı) kimya ve farmakoloji tekniklerini kullanarak yeni biyoaktif bileşiklerin tanımlanmasından kimyasal ölçeklendirme ve analitik geliştirmeye, biyoanaliz ve farmakokinetik süreçlerine, formülasyon ve klinik geliştirmeye, ruhsatlandırma işlerine ve farmakovijilansa kadar bir ilacın geliştirme sürecinin tamamlanması için gereken tüm becerilere ve uzmanlığa sahiptir.

Ürün geliştirme sürecimiz

Ruhsatlandırma ve Ar-Ge ekibimiz, bilimsel ağ oluşturmanın inovasyon için son derece gerekli olduğuna inanmaktadır ve Dinamik Ürün Geliştirme Süreci konseptine dayanan özel bir araştırma ve inovasyon modeli oluşturmuştur. Bu modelde projeler, sürdürülebilirlik ve fırsatlara göre kurum içinde veya ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz geliştirme sürecinin ardından gerçekleştirilen kurum içi faaliyetlerden ileri gelebilir veya kamusal ve özel araştırmalarda görev alan önde gelen bilim adamları tarafından ortaya atılabilir.

İnovasyon, ulusal ve uluslararası düzeyde finanse edilen programlarda da iş birliğini ve ortaklıkları hedefleyen dinamik bir bilimsel ağ aracılığıyla sağlanır. Bu amaçla, Ekip kendini kurum içi araştırma ve geliştirme sürecinin ilk aşamalarındaki yenilikçi ürünler konusunda iş birliği yapan kamu-özel şirket ortaklıkları kurmak için üst düzey araştırma gruplarını bulmaya adamıştır.

Terapötik alanlarımız

Temel terapötik alanlar, Angelini'nin mevcut portföyümüzü ve kabiliyetlerimizi misyonumuz doğrultusunda değerlendiren stratejik perspektifinden doğmuştur.

Terapötik girişim alanlarında, ürünler küçük moleküllerle sınırlı değildir ve araştırma ve geliştirme süreçleri, aralarında modern terapötik ürün anlayışlarının da bulunduğu diğer çözümlere açıktır. İnovasyon modeli, halihazırda şirketin portföyünde olan ürünleri desteklemek için de uygulanmaktadır.  Angelini Ruhsatlandırma ve Ar-Ge ekibi, hem farmasötik hem de farmasötik olmayan ürünlerin etik ve kalite hususlarını son derece önemsemekte ve dolayısıyla bilimsel düzeyi yüksek klinik dışı ve klinik çalışmaların yürütülme sürecini güvence altına almaktadır.

Terapötik girişim alanları, daha geniş açıdan bakıldığında hasta bakımı kavramıyla bağlantılıdır. Belirli hastalıklarla ilişkili uygun moleküler hedeflere yönelik temel araştırmaların dışında, Angelini terapötik yaklaşımlarını hastaların gereksinimlerine göre ayarlamak adına farmakolojik olmayan girişimler ve tıbbi cihazlarla hasta yönetimini iyileştirmeye çalışmaktadır.

 

Akıl Sağlığı

Özellikle duygudurum bozuklukları olmak üzere akıl sağlığı, Angelini'nin dünya çapında en büyük başarıyı ve saygınlığı elde ettiği bir alandır.

Günümüzde dahi, Ar-Ge ekibi trazodonun etki mekanizmasını ve nöropsikiyatrik hastalıklardaki çeşitli moleküler hedefler üzerinde etkili olan yeni kimyasal maddeleri araştırmakta olup majör depresyon ve diğer duygudurum bozukluklarında rol oynayan nöral mekanizmaların biyokimyası ve farmakolojisi hakkında kayda değer bir uzmanlık elde etmiştir. Bu çalışmalarda, nörotransmisyon üzerindeki etkileri takip eden antidepresan etkiden sorumlu mekanizmalara odaklanılmaktadır.

Angelini, bipolar bozukluğun tedavisinde duygudurum düzenleyici olarak etkililiği kanıtlanmış ve ilk olarak İtalya'da ruhsatlandırılmış uzatılmış salımlı bir lityum formülasyonunun lisansını almıştır. Daha yakın zamanda, lurasidon içeren bir ürünün lisansını alarak Şirketin portföyünü şizofreni tedavisine kadar genişletmiştir.

Angelini Klinik Araştırmalar bölümü mevcut portföydeki bilimsel bilgi birikimini güçlendirmek ve derinleştirmek için sürekli veri oluşturmaya devam ederken, Ar-Ge bölümü nadir hastalıklar dahil olmak üzere sinir sisteminde yüksek oranda yeti yitimine yol açan patolojilerden sorumlu olan yeni moleküler hedeflere odaklanmaktadır.

 

Ağrı ve İnflamatuvar Hastalıklar

Angelini Ruhsatlandırma ve Ar-Ge bölümü, ağrı ve inflamasyonun modülasyonunda prostaglandinlerin, sitokinlerin, opioid ve serotonerjik iletim yollarının oynadığı roldeki temel kabiliyetleri edinerek ve güçlendirerek ağrı ve inflamasyon konusunda uzun bir geleneğe sahip olmuştur.

Mevcut durumda, Ruhsatlandırma ve Ar-Ge araştırmalarında, etkililiği arttırmak ve yan etkileri azaltmak için monoterapi olarak veya kombinasyon halinde kullanılacak yeni ürünlere ve iyi bilinen moleküllere odaklanılmaktadır. Ayrıca halihazıda, ilaçların biyoyararlanımının ve doz rejimlerinin optimize edilmesine yönelik formülasyonlar da araştırılmaktadır.

 

Enfeksiyon Hastalıkları

Ruhsatlandırma ve Ar-Ge ekibi, şu anda pazarlama sonrası klinik çalışmalar yürütmekte ve ürünlerin mevcut endikasyonlarda doğru ve etkili kullanımını optimize etmek için portföydeki ürünlerin yaşam döngüsünü yönetmektedir.

 

Pediyatrik Hastalıklar

Angelini çocuk sağlığına kendini adamış olup ilaç geliştirme süreçlerinde ve geniş bir yelpazedeki çok sayıda sağlık mesleği mensubu ve kurum ile profesyonel amaçlarla ilişkiler kurma konusunda kararlıdır. Ruhsatlandırma ve Ar-Ge ekibi, en ileri/yeni metodolojileri ve tedavileri geliştirmek ve sunmak için, aralarında İtalya'daki pediyatrik merkezlerden oluşan INCIPIT ağı ve çocuk ve adolesan psikiyatrisine odaklanan Eni’nin de bulunduğu önde gelen araştırma ağları ve çalışma grupları ile iş birliği içinde çalışmaktadır.

Pediyatrik popülasyon heterojen bir yapıdadır ve gelişim evreleri arasında büyük farklılıklar olan yenidoğanlardan adolesanlara kadar değişmektedir.  Bu durum ilaçların, özelleştirilmiş dozaj formlarının ve yitiliklerinin yanı sıra uygulama yolları ve kabul edilebilirlikle birlikte, çocukların yaşlarına, gelişim evrelerine, fizyolojik durumlarına ve tedaviye özgü gereksinimlerine uygun şekilde formüle edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir.

 

Farmakolojik Olmayan Ürünler

Ruhsatlandırma ve Ar-Ge ekibi, ilaç portföyünü ve şirket markalarını desteklemek amacıyla yenilikçi nutrasötik, dezenfektan ve biyosit ürünleri ve tıbbi cihazları tanımlamak ve geliştirmek için sürekli olarak çalışmaktadır.

Pipeline

Ağrı & İnflamasyon Bozuklukları
Sinir Sistemi Hastalıkları & Bozuklukları
İlaç olmayan
Diğer
          Benzidamin yeni formülasyon
          Naxopren yeni formülasyon
          Ibuprofen yeni formülasyon
          Paracetamol yeni formülasyon
          Ibuprofen + paracetamol
yeni formülasyon
  New Delivery Platforms       Fentanyl
Kv7 Trazodone non oral       Lurasidone
GSK-3beta         Trazodone yeni formülasyon/endikasyon
        Benzydamine
econazole †
Dalbavancin
Nutraceutics, Disinfectants
KEŞİF KLİNİK ÖNCESİ GELİŞTİRME FAZ I FAZ II FAZ III
† Ön Başvuru
FAZ IV
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi