Kişisel Verilerin Korunması

Angelini İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi (bundan böyle "Angelini" veya "Veri Sorumlusu" olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle "Kanun" olarak anılacaktır) uyarınca, www.angelinipharma.com.tr (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır) web sitesinin kullanıcıları/tarayıcısı sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aşağıdaki bilgileri vermektedir.

1. Veri Sorumlusu'nun ve İrtibat Kişisi'nin Kimliği ve İletişim Bilgileri

Veri Sorumlusu tescilli merkezi Nispetiye Mah. Fecri Ebcioğlu Sk. RSD Ofis Blok No:4/4 34340 Beşiktaş, İstanbul (İstanbul Ticaret Sicil No:42200 - Mersis No: 0252554300017)'de bulunan Angelini İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir. E-posta: info@angelini.com.tr
Veri Sorumlusu, kimlik ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan bir İrtibat Kişisi atamıştır:
Ad & Soyad : Sinem Dilmen
Adres: Nispetiye Mah. Fecri Ebcioğlu Sk. RSD Ofis Blok No:4/4 34340 Beşiktaş, İstanbul
E-posta: sinem.dilmen@angelinipharma.com

2. Veri İşlemenin Amaçları ve Yasal Dayanakları

Kişisel verileriniz, yürürlükteki yasalara uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için ve aşağıdaki yasallık ön koşullarına (işlemenin yasal dayanaklarına) göre adil, yasal ve şeffaf bir şekilde işlenecektir.

İşlemenin Amacı

İşlemenin Yasal Dayanağı

a) Talebinize uygun veya iletişimlerinizin kapsamlı yönetimi (örneğin, bir bilgi veya yardım talebi) [taleplerinizin yönetimi].

Kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesi, bir sözleşmenin yürütülmesi veya sözleşmenin ifası için gereklidir (burada, sizden olası bir talep üzerine siz ve Veri Sorumlusu arasında kurulan "yasal ilişki" kastedilmektedir) (Kanun'un 5.2.c maddesi).

b) Farmakovijilans raporlarının uygun ve kapsamlı yönetimi [farmakovijilans].

Kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesi yasal bir yükümlülüktür (Kanun'un 5.2.ç maddesi) ve dolayısıyla açık rızanızı gerektirmez.
Beşeri tıbbi ürünlerde ve tıbbi cihazlarda yüksek kalite ve güvenlik parametrelerinin güvence altına alınması yoluyla "özel nitelikteki kişisel verilerin" işlenmesi, halk sağlığı hizmetleri sektöründe kamu yararı gerekçesidir (Kanun'un 6.3. maddesi).

c) Yasal yükümlülüklere uyum. Belirli durumlarda mevzuat, kişisel verilerinizi kullanmamızı zorunlu kılar (örneğin, verilerinizi içeren olası bir güvenlik ihlalini ve durumu ele almak için aldığımız önlemleri size bildirmek için) [yasal yükümlülüklere uyum].

Kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesi yasal bir yükümlülüktür (Kanun'un 5.2.ç maddesi).


3. İşlenen Veri Kategorileri

Veri Sorumlusu, sizi ilgilendiren aşağıdaki verileri işleyecektir:

 • Angelini'ye iletişim veya talep göndermeniz halinde, iletişiminizin veya talebinizin doğru yönetimi için gerekli kişisel verilerinizi (özellikle ad ve soyadı, adresi, e-posta adresi ve telefon numarası) ve diğer kişisel verilerinizi mesajınıza ekleyebilirsiniz;
 • Farmakovijilans ile ilgili raporlamanız olması halinde, Veri Sorumlusu'nun ilgili yasal yükümlülüklerine uymak için gerekli veriler. Özellikle, verilerin kesinliği ve uygunluğunun ve raporların bilimsel değerlendirme amacıyla doğrulanabilirliğinin bir güvencesi olarak "raporlayan taraf": e-posta adresi veya telefon numarası, halihazırda iletişime geçilmiş olanla ilgili gerektiğinde ek bilgiler elde etmek için ve raporu doğru bir şekilde yönetmek için ("takip"), tıp-sağlık çalışanı olarak herhangi bir sınıflandırma (örneğin doktor, diş hekimi, hemşire, eczacı, tıbbi muayeneci) veya sağlık çalışanı olmayan, örneğin hasta, avukat veya raporun öznesi kişi gibi (örneğin arkadaş, akraba). Raporun belirttiği öznenin ("hasta"): adının ve soyadının baş harfleri, ikamet ettiği şehir ve ülke, yaş (veya yaş aralığı) ve/veya doğum tarihi, cinsiyet, boy ve kilo ile cinsel yaşamla ilgili veya ırksal veya etnik köken, sağlık durumunu ortaya koyan veriler (tıbbi geçmiş, mevcut veya önceki hastalıklar, farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedaviler, hamilelik, emzirme) gibi "özel nitelikli kişisel veri", özellikle beşeri tıbbi ürün üzerindeki "güvenlik bilgileri" bakımından, örneğin advers reaksiyonlar, özel durumlar (kötüye kullanım, aşırı doz, uygunsuz kullanım(yanlış kullanım), tedavi hatası, "etiket dışı" kullanım, mesleki maruziyet, hamilelik sırasında maruz kalma veya ilgili advers reaksiyonlarla birlikte veya tek başına emzirme, etkililik eksikliği veya enfeksiyöz etken tıbbi ürün yoluyla bulaşma şüphesi;
 • Yasal yükümlülüklere uyulması için gerekli diğer veriler (örneğin, kanun veya yetkili makam tarafından gerekli görülen iletişimler için iletişim verileriniz gibi).

4. Verinin Kaynağı

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu'ndan elde edilecektir:

 • Direkt olarak sizden ve bizimle olan iletişiminizden;
 • Farmakovijilansın amacı ile ilgili olarak, ayrıca raporun atıfta bulunduğu kişiden farklıysa  "raporcu" tarafından ve ayrıca Angelini Pharma şirketleri dahil olmak üzere lisanslama ve dağıtım yoluyla sahibine bağlı diğer ilaç şirketleri tarafından farmasötik ürünler için sözleşmeler üzerinden 

5. Veri Sağlamanın Niteliği

Taleplerinizin yönetimi için (madde 2/a uyarınca) kişisel verilerinizin verilmesi Veri Sorumlusu'nun iletişiminizi işlemesine izin vermek için zorunludur: böyle bir şeyin sağlanmaması, sizin için bir yanıt almanızı imkansız hale getirecektir. İletişim, özellikle bilgi veya yardım için yaptığınız bir talebe yanıt almak için.
Kişisel verilerinizin farmakovijilans (madde 2/b uyarınca) ve yasal yükümlülüklere uymak (madde 2/c uyarınca) amacıyla verilmesi, kanun hükümlerinden kaynaklandığı ölçüde zorunludur. 

6. İşleme Yöntemi

Veri işleme, hem otomatik hem de otomatik olmayan araçlar kullanılarak işleme amaçlarıyla ilgili mantıkla sıkı sıkıya ilgili ve her halde, verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlayabilecek yöntem ve prosedürlerle gerçekleştirilir.

7. Kişisel Verilerin Alıcı Kategorileri

Kişisel verileriniz, yukarıda madde 2'de belirtilen amaçlar için, aşağıdaki alıcılara iletilebilir:

 • Veri Sorumlusu tarafından kişisel veri işleme işlemlerini yürütme yetkisine sahip kişilere (Veri Sorumlusu'nun çalışanları veya ortak çalışanları);
 • Veri Sorumlusu tarafından atanan Veri İşleyicilere (bilgisayar, teknolojik ve telematik hizmet sağlayıcıları, internet operatörleri);
 • Özerk Veri Sorumlularına (taleplerin işlenmesi: kuryeler ve sevkiyat şirketleri; farmakovijilans için: tıbbi ve eczacılık acenteleri; farmasötik ürünler için Veri Sorumlusu'na bağlanan lisans sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleriyle veya farmasötik ürünler için ruhsatların devri durumunda Angelini Pharma Şirketleri dahil diğer ilaç şirketleri, yasal yükümlülüklere uyulması: resmi makamlar).

Verileriniz, suçların soruşturulması ve kovuşturulması, kamu güvenliğine karşı tehditlerin önlenmesi ve kamu güvenliğinin korunması, Veri Sorumlusu'nun mahkeme nezdinde herhangi bir hakkını ileri sürmesi, kullanması ve savunması ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili diğer nedenlerle, yasalara uygun olarak, vergi makamlarına, emniyet güçlerine ve adli ve idari makamlara aktarılabilir.

8. Veri Saklama Süresi

Kanun'un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere göre; kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan sınırlı bir süre boyunca saklanabilir/muhafaza edilebilir. İşlenen kişisel verilerinizi, işbu politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda, yukarıdaki 2. maddede belirtilen işleme amacına bağlı olarak Kanun hükümlerine göre farklılaşan sınırlı bir süre boyunca muhafaza ederiz. Bu süreden sonra verilerinizin, Kanunun 7. maddesi uyarınca silinir (erişim engeli), yok edilir (geri döndürülemez bir şekilde kalıcı olarak imha edilir) veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerinizi işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesine ilişkin sizin talebiniz, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak reddedilebilir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şartlar ve kriterlere uygun olarak saklanacaktır:

 • taleplerinizin yönetimi için, talebinizin uygun ve kapsamlı yönetiminden itibaren en fazla 6 (altı) aylık bir süre için;
 • farmakovijilans için, tıbbi ürün ruhsatlı olduğu sürece ve ruhsat süresinin bitiminden sonra en az 10 (on) yıl boyunca;
 • Veri Sorumlusu'nun yasal yükümlülüğü yerine getirdiği takvim yılının sona ermesinden itibaren en fazla 10 (on) yıl süreyle yasal yükümlülüklere uymak, belgelemek ve yasalara doğru bir şekilde uyulduğunu göstermek için (örneğin, verilerinizini içerebilecek herhangi bir güvenlik ihlali ve bu tür durumları ele almak için aldığımız önlemler hakkında sizi doğru bir şekilde bilgilendirmiş olmak için).

Teknik nedenlerden dolayı, işlenmeye son verilmesi ve bunun neticesinde kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi, yukarıda belirtilen şartlardan itibaren 30 (otuz) gün içinde gerçekleşecektir.

9. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

Kişisel verileriniz, Kanun'un 9. maddesine uygun olarak (yukarıda madde 7'de belirtilen) Türkiye dışındaki ülkelerdeki alıcılara;
(a) açık rızanız ile, veya
(b) Kanunun 5/2. ve 6. maddelerinde belirtilen durumlarda, ilgili ülkede yeterli korumanın bulunması kaydıyla, açık rızanız gerekmeksizin aktarılabilir. (Kişisel Veri Koruma Kurulu'nca yeterli düzeyde veri koruması sağladığı düşünülen "güvenli üleker" için Kurul'un https://kvkk.gov.tr adresindeki resmi web sitesini kontrol ediniz.) İlgili ülkede yeterli düzeyde veri koruması bulunmadığı takdirde, kişisel verilerinizin bu gibi ülkelerdeki alıcılara aktarılması ancak Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen arasında koruma hükümleri ve kişisel verilerinizin koruması için uygun tedbirleri ("standart model hükümleri" olarak adlandırılır) içeren ve Kurul tarafından da onaylanması gereken özel sözleşmeler akdedildikten sonra gerçekleştirilecektir.

10. Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamına giren kişisel veriler ile ilgili olarak, Kanunun 11. maddesi uyarınca Veri Sahibi, Veri Sorumlusu'na başvurarak;

 • (a) kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • (d) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • (e) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • (f) Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme;
 • (g) yukarıdaki (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • (h) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 • (i) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Ayrıca açık rızanızı her zaman geri çekebilirsiniz. Geri çekme, Veri Sorumlusu uğraması tarafından alındığı andan itibaren ileriye etkili olarak hüküm ifade eder. Veri Sorumlusu geri çekme beyanınızı alır almaz, açık rızanıza istinaden yapılan tüm veri işleme faaliyetleri derhal durdurulacaktır.

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için, tescilli merkezi Nispetiye Mah. Fecri Ebcioğlu Sk. RSD Ofis Blok No:4/4 34340 Beşiktaş, İstanbul (İstanbul Ticaret Sicil No: 42200 - Mersis No: 0252554300017)'da bulunan Angelini İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iletişime geçiniz.
E-posta: info@angelini.com.tr

11. Şikayet

Kişisel verilerinizin işlenmesinin Kanun hükümlerine aykırı olduğuna inanmanız durumunda Kanun'un 13. maddesi uyarınca, şikayet ve taleplerinizi öncelikle Veri Sorumlusu'na iletmelisiniz. Veri Sorumlusu, başvuruda yer alan talepleri en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevaplamak durumundadır. Başvurunuz Veri Sorumlusu tarafından reddedilirse veya Veri Sorumlusu'nun yanıtından memnun kalmazsanız veya Veri Sorumlusu size geri dönmezse, Kanun'un 14. maddesine göre, Kanunun uygulanmasının denetiminden sorumlu olan düzenleyici otorite olarak yasal olarak kurulmuş olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("Kurul"), Kurul'un https://sikayet.kvkk.gov.tr adresindeki resmi web sitesinde yayınlanmış olan usul ve talimatları takip etmek suretiyle, şikayette bulunma hakkınız vardır.

12. Çerezler ve Benzer Teknolojiler

Web sitesi tarafından çerezlerin ve benzer teknolojilerin kullanımı hakkında bilgi için lütfen özel Çerez Politikasına bakın.

13. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Bu web sitesi üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir.
Angelini, bu tür üçüncü taraflarca sağlanan içerik ve bilgiler, ilgili eksiksizlik veya doğruluk veya söz konusu üçüncü tarafların web sitelerinin içeriği ve söz konusu üçüncü taraf web siteleri aracılığıyla potansiyel olarak sağlanan herhangi bir ürün ve hizmet ile ilgili olarak ne de söz konusu üçüncü şahıslar tarafından kullanıcıların/tarayıcıların kişisel verilinin işlenmesiyle ilgili olarak hiçbir garanti veremez ve sorumluluk kabul etmez.
Bu gizlilik açıklaması sadece bizim web sitemize uygulanır.

14. İşbu Bildirimdeki Değişiklikler

Faaliyetlerimizin sürekli gelişimi, yukarıda açıklanan kişisel verilerinizin işlenmesinde değişikliklere yol açabilir. Sonuç olarak, işbu gizlilik bildirimi zaman içinde değişikliklere ve ilavelere tabi olabilir ve bu da kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeni mevzuatla ilgili olarak gerekli olabilir.
Bu bildirimde önemli değişiklikler yapılması durumunda, sizi bu konuda bilgilendireceğiz.

Son güncelleme 29 Eylül 2020.