Yeni Headway Raporu, akıl sağlığının çevresel belirleyicilerini vurguluyor

HW PR
  • Published: 30 Eyl 2022

Sunulan Headway Raporunun temel bulguları arasında şunlar yer alıyor:

  • İnsanların tahminen %22.1'i çatışma ortamlarında zihinsel bir bozukluk yaşıyor – Ukraynalı mültecilerin 1/3'ü savaştan kaçma veya ülke içinde yerinden edilme sonucunda depresyon, anksiyete bozuklukları veya TSSB geliştirebilir
  • İklim değişikliğinin akıl sağlığı üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri, en çok en savunmasız olanları vurdu ve psikolojik sıkıntı, daha yüksek ölüm oranı ve artan intihar oranlarını içermekte
  • Avrupa'da, akıl hastalığına ilişkin toplam maliyet 600 milyar Euro'dan fazladır (toplam AB GSYİH'sının %4'ü)
  • Akıl sağlığı bozukluklarının, 2030 yılına kadar bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle küresel ekonomik yükün yarısından fazlasını oluşturması bekleniyor.
  • 2021 sonuçlarında zaten belirgin olan bir eğilimi sürdüren Kuzey Avrupa ülkeleri İndekste genel olarak daha iyi puan alırken, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya toplamda en düşük puana sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Brüksel, 28 Eylül 2022Akıl Sağlığında Yeni Bir Yol Haritası başlıklı en son Headway raporundaki bulgulara göre, Ukrayna'daki çatışma ve iklim değişikliğinin etkisi, Avrupa'da artan akıl sağlığı bozukluklarının gelgit dalgasının arkasındaki kilit faktörler arasında yer alacak. Rapor bugün, özel Angelini Industries'in bir parçası olan uluslararası bir ilaç şirketi olan Angelini Pharma ile birlikte bir İtalyan Düşünce Kuruluşu olan The European House - Ambrosetti tarafından sunuldu.

Rapor, 55 temel performans göstergesini (KPI) kullanarak 28 Avrupa ülkesinde akıl sağlığını karşılaştırıyor, akıl sağlığının durumu ve ülkelerin sorunları ele almak ve insanlarını desteklemek için nasıl kurulduğuna ilişkin belirgin farklılıkları vurguluyor. 2021 sonuçlarında zaten belirgin olan bir eğilimi sürdüren Kuzey Avrupa ülkeleri İndekste genel olarak daha iyi puan alırken, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya toplamda en düşük puana sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Headway girişiminin 2017'de başlatılmasından bu yana ilk kez, Mental Health Index özellikle akıl sağlığının çevresel belirleyicilerini gözden geçiriyor ve bu nedenle iklim değişikliği veya çatışmalar ve göç gibi konuların feci etkisini vurguluyor. Çevresel belirleyiciler, bir kişinin yaşamını, gelişimini ve hayatta kalmasını etkileyen tüm dış koşulları içeren akıl sağlığında son zamanlarda çerçevelenmiş bir kategoridir. Akıl sağlığının bu çevresel faktörlerine bakıldığında, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Estonya ve İrlanda'nın bu konuda nispeten iyi durumda olduğunu, Doğu ve Güney Avrupa ülkelerinin ise Romanya ile birlikte, sağlığın bu belirleyicilerini ele almak için hala yapacak işleri olduğunu göstermektedir. Bulgaristan ve Yunanistan en az elverişli çevresel faktörlere sahiptir.

Angelini Pharma CEO’su Pierluigi Antonelli, “Bu rapor, iklim değişikliği, ekonomik durgunluk veya Ukrayna'daki savaş gibi jeopolitik krizler gibi çevresel etkilerin akıl sağlığı üzerindeki önemine uluslararası dikkati yeniden odaklamaktadır” dedi. “Akılsal bozukluklar topluluklar üzerinde muazzam bir sosyal ve ekonomik yük oluşturmaya devam ediyor. Akıl Sağlığı İndeksi 2.0'dan elde edilen bilgiler, 2030 yılına kadar zihinsel sağlık bozukluklarının bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan küresel ekonomik yükün yarısından fazlasını oluşturacağını gösteriyor, bu yüzden şimdi harekete geçmemiz gerekiyor!”

Çevresel belirleyiciler bireyleri farklı şekilde etkilemekte

İklim değişikliğinin farklı popülasyonlarda benzer şekilde akıl sağlığı sonuçlarını etkilediği belgelenmiş olsa da, İndeks bireyleri farklı şekilde etkileyeceğini savunuyor. Gençler ve yerli halkın yanı sıra önceden var olan güvenlik açıkları, bilişsel/hareketlilik bozuklukları veya yoksulluk içinde yaşayanların en fazla etkilenmesi bekleniyor. İndeks, artan ölüm oranı, dürtüsel ve saldırgan davranışlar ve daha yüksek intihar oranlarını içeren etkileri açıklamakta. Ayrıca, aylık ortalama bir derecelik sıcaklık artışı gibi daha önce çok az tartışılan faktörlerin, akıl sağlığı acil servis ziyaretlerinde %0,48'lik bir artış ve intiharlarda %0,35'lik bir artışla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Çatışmaların ve göçün etkisine bakıldığında, İndeks, insanların tahminen %22.1'inin çatışma ortamlarında zihinsel bir bozukluk yaşadığını ortaya koymaktadır (%13 hafif depresyon, anksiyete ve TSSB biçimleri; %4 daha orta düzeyde biçimler; %5.1 şiddetli depresyon ve anksiyete, şizofreni ve bipolar bozukluk). Çatışma sonrası, yaklaşık her beş kişiden biri depresyon, anksiyete bozuklukları, TSSB, bipolar bozukluklar ve şizofreni ile mücadele etmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre dünya çapında 27, devam eden çatışma ve dünya çapında yerinden edilen 68,6 milyon insanla, çatışma ve göçten etkilenen insanların akıl sağlığı ihtiyaçlarını ele almak acil bir önceliktir.

Rapordan elde edilen ek bulgular, pandeminin devam eden etkisini gösteriyor

COVID-19 pandemisi, dünya çapında %25'in üzerinde artan anksiyete bozukluğu ve majör depresif bozukluk gibi durumlarla birlikte akıl sağlığında eşi görülmemiş bir kötüleşmeye yol açtı. Raporda açıklandığı gibi, bu, hastaların %19'unun akıl sağlığı hizmetlerine erişemediği ve %52'sinin pandemi sırasında durumlarında kötüleşme yaşadığı şeklinde ortaya çıkıyor. Pandemi, sağlık hizmetlerinde çalışanlar üzerinde de derin bir etkiye sahipti: daha yüksek enfeksiyon riski, daha uzun çalışma saatleri ve yüksek hasta yükü, sağlık çalışanlarının çok daha yüksek düzeyde kaygı (%13'e karşı %8,5) ve depresyon (%12,2) yaşamasına katkıda bulundu. vs. %9.5) diğer mesleklerdeki insanlardan daha fazladır.

GAMIAN Europe Başkanı Hilkka Kärkkäinen, “COVID-19 salgını sonrasında hastaların ve sağlık çalışanlarının akıl sağlığını desteklemek için yapılacak çok şey var” dedi. "Akıl sağlığı ve fiziksel sağlık ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır ve COVID-19'un sağlık hizmetlerine bakış ve erişim şeklimizi değiştirmesiyle, akıl sağlığı desteğinin fiziksel sağlık hizmetlerine eşit olması bir öncelik haline gelmiştir."

Ülkelerin akıl sağlığını iyileştirmeye veya sürdürmeye nasıl hazırlandıkları konusunda büyük farklılıklar bulunuyor

İndeks ayrıca gelecekte akıl sağlığı sonuçlarını iyileştirmek veya sürdürmek için sağlık sistemlerinin temel yeteneklerini özetlemektedir. Veriler hala akıl sağlığı stratejileri, politikaları ve mevzuatında önemli bir fark ortaya koysa ve Avrupa ülkelerinde sağlık hizmeti harcamalarında büyük farklılıklar olsa da (örneğin, Fransa %14.5'e karşı Lüksemburg %1), akıl sağlığı ayakta tedavi tesislerinde 100.000 kişi başına 3,9'dan 9,1'e bir artışla adımlar atılmaya devam ediyor.

The European House  – Ambrosetti Sağlık Hizmetleri Ortağı ve Başkanı Daniela Bianco, “Headway Mental Health Index, Avrupa Ülkelerinde Akıl Sağlığı alanında sağlık, refah, eğitim ve çevre politikalarının izlenmesi ve planlanması için kapsamlı ve dinamik bir araç sağlayarak akıl sağlığının farklı yönlerini izliyor” dedi. “Politika yapıcıların bugünün ve yarının zorluklarını karşılaması ve bunlarla mücadele etmesi, refahı, katılımı, sosyal uyumu, sürdürülebilirliği garanti etmek için bireyler ve aileleri için akıl sağlığı desteğini iyileştirmesi ve toplumlarımızın büyümesi için bir pusula olarak düşünülebilir.”

İşyerlerinde, okullarda ve genel olarak toplumda iyileştirilmiş destek

İndeksin son bir yönü, üye devletlerin işyerlerinde, okullarda ve toplumda akıl sağlığı bozukluğu olan kişilerin ihtiyaçlarına karşı duyarlılığını kapsar. Akıl sağlığı bozuklukları, çalışma çağındaki nüfusun yaklaşık %20'sini etkiler ve akıl sağlığı durumundan etkilenen kişilerde işsizlik oranı, böyle bir durumu olmayanlara göre %7,7 daha fazladır. Avrupa'daki akıl hastalığına ilişkin toplam maliyet, COVID-19 salgınından bu yana daha da artmış olabilecek toplam Avrupa GSYİH'sının (600 milyar Euro'dan fazla) %4'üne tekabül etmektedir. Olumlu bir kayda göre, Avrupa ülkelerinin %45'inden fazlası halihazırda işle ilgili akıl sağlığını önleme ve geliştirme programları uygulamıştır ve Avrupa ülkelerinin %68'i çocuklar ve ergenler için akıl sağlığını geliştirme ve önlemeye odaklanan ulusal bir strateji veya program uygulamıştır.

“İçinde yaşadığımız belirsizlik çağında, gençler giderek artan bir şekilde korku ve endişelere maruz kalıyorlar ve çoğu zaman zihinsel sağlıkları üzerinde olumsuz sonuçlar doğuruyor. 2000'li yılların başında doğan bir insanın şimdiden büyük bir durgunluk ve bunun ardından gelen kemer sıkma önlemleri, küresel bir pandemi, jeopolitik çatışmalar, bir yaşam maliyeti krizi ve iklimin büyüklüğü ile uzlaşan bir dünya yaşadığını söylemek yeterli. değişim ve çevresel bozulma. Avrupa nüfusunun en genç kesimi için sağlıklı bir gelecek sağlamak için bir AB Akıl Sağlığı Stratejisi, ilgili tüm aktörleri ve sektörleri içermeli ve dahil etmelidir. Bu çok yönlü yaklaşım sadece daha etkili olmakla kalmayacak, aynı zamanda daha kapsayıcı olacak ve daha savunmasız veya marjinalize edilmiş genç gruplara ulaşacak." - MEP Mental Health Alliance Üyesi Brando Benifei

Headway: Akıl Sağlığında yeni bir yol haritası hakkında daha fazla bilgi edinmek veya raporun tamamını indirmek için lütfen şu adresi ziyaret edin: Headway Raporu